УСТАВ НА КООПЕРАЦИЯ "Ю СИ"РАЗДЕЛ I


ОПРЕДЕЛЕНИЕ И МИСИЯ НА КООПЕРАЦИЯТА


Чл. 1. Кооперация "Ю Си" е доброволно сдружение на физически лица с променлив капитал и с променлив брой членове, които чрез взаимопомощ и сътрудничество осъществяват търговска дейност за задоволяване на свои икономически, социални и културни интереси. Кооперацията е самостоятелно юридическо лице, което възниква от деня на вписването му в Търговския регистър.
Чл. 2. Мисия на Кооперация "Ю Си" е постигане на лична и индивидуална свобода за своите членове, чрез създаване, със съвместни усилия и общ принос, на икономически капитал, управляван от капитала на интелекта, воден от осъзнатата необходимост от финансова независимост за създаване на стопанска свобода на индивида в пазарното общество, която в едно със стремежа за самоусъвършенстване в културен и социален план, да го доведе до всички останали свободи на личността, в това число и до свободата на избора и възможността той да бъде реално осъществяван.

РАЗДЕЛ II


НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ


Чл. 3. Наименованието на кооперацията е "Ю Си"
Чл. 4. Седалището и адреса на управление на кооперацията е РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ГРАД СОФИЯ, СТОЛИЧНА ОБЩИНА, ГР. СОФИЯ, РАЙОН ТРИАДИЦА, Ж.К. СТРЕЛБИЩЕ, УЛ. ТВЪРДИШКИ ПРОХОД № 27, ЕТ. 8, АП. 36.

РАЗДЕЛ III


ЦЕЛ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ


Чл. 5. Кооперацията има за цел:
1. Създаване, запазване и увеличаване на икономическо състояние и финансовата независимост на членовете си, чрез инвестиране в и извършване на стопански и икономически дейности на различни видове пазари, образоване, консултиране и извършване на реални действия по намаляване на разходите и увеличаване на приходите на членовете, водещи до натрупване и експлоатация на капитали във взаимен интерес на всеки от членовете и на самата кооперация.
2. Формиране на общност от интелигентни, можещи, знаещи и способни да дефинират и реализират целите си хора, действащи по отделно или съвместно за постигане на положителен резултат в стремежа си към самоусъвършенстване и благодат и реализиране, през призмата на субективното си отношение, на разбиранията си за успех и щастие.
Чл. 6. Кооперацията има предмет на дейност:
- вътрешно и външно търговска дейност с всякакъв вид стоки и услуги, за които няма нормативно ограничителен режим, покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, преработен и обработен вид, посредничество и сделки с недвижими имоти, посредническа и представителска дейност и комисионерство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина, реклама, мениджмънт и маркетингова дейност, дейност като специализирано счетоводно предприятие, одиторско предприятие съставящо годишни финансови отчети, съгласно чл. 34 от Закона за счетоводството, извършване на счетоводни, административни, консултантски и други услуги; търговско представителство, посредничество и агентство; комисионни, спедиционни, превозни и складови сделки; рекламни, информационни, програмни, маркетингови, консултантски и други услуги; лицензионни и лизингови сделки; сделки с интелектуална собственост; покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; хотелиерство и ресторантьорство; международен и вътрешен туризъм; проучване, проектиране и изграждане на различни обекти в страната и в чужбина; покупка, отдаване под наем, строеж и/или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и/или извършване на различни сделки с тях или с вещни права върху недвижими имоти, инвестиции в стоки, права на собственост и други вещни права и вземания, съгласно чл. 29 от Закона за кооперациите, както и всякаква друга дейност, която не е забранена изрично със закон.

РАЗДЕЛ IV


ЧЛЕНСТВО, ВЪЗНИКВАНЕ, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ, ДИСЦИПЛИНА, ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО


Чл. 7. (1) Кооперацията е открита за членуване на физически лица, които са навършили 18 години, не са поставени под пълно запрещение и са съгласни с устава й, взетите решения на общото събрание на кооперацията, както и другите взети от нейните органи решения и следваните от нея цели, стратегии, правила и политики.
(2) Едно лице може да членува в повече от една кооперация. В кооперацията могат да членуват и граждани на Европейския съюз, както и граждани на трети държави.
Чл. 8. (1) Нов член на кооперацията се приема по писмена молба на лицето отправена до управителния съвет, включваща данни за лицето, декларация за запознаване и приемане на устава на кооперацията и решенията на органите й, данни за вноските, които кандидат кооператорът прави в кооперацията и съгласието си с тях, адрес за кореспонденция, в това число и електронен такъв и други данни установени от управителния съвет. Приемането на нов член в кооперацията става с решение на управителния съвет. Молбата се разглежда на първото заседание на управителния съвет след постъпването й. По изключение тя може да се разгледа и на второто му заседание, ако първото се е състояло, преди да са изтекли 14 дни от постъпването й.
(2) Членството в кооперацията възниква от решението на управителния съвет, след като са платени встъпителната вноска, дяловата вноска и членския внос за съответната година от кандидата за член-кооператор. То подлежи на утвърждаване от общото събрание и се разглежда на следващото заседание като първа точка от дневния ред. Кандидатът за член няма право да гласува. При неутвърждаване на решението членството се прекратява от деня на решението на общото събрание.
(3) Отменяне на отказа на управителния съвет за приемане на нов член може да се иска от общото събрание в 14-дневен срок от получаване на писменото уведомление. Ако отказът бъде отменен, кандидатът се смята за приет от деня на решението на общото събрание.
(4) Когато е пропуснат срокът по ал. 3 или отказът е потвърден от общото събрание, нова молба за членуване може да се подаде най-рано след 6 месеца, считано от датата на получаване на уведомлението по ал. 3, съответно от датата на провеждане на общото събрание.
(5) Приетите членове се вписват в книгата на кооператорите, която съдържа името и адреса на член-кооператора, датите на възникване и прекратяване на членството му, основанията за прекратяване, както вида и размера на вноските и датата на тяхното изплащане. При промяна на някои от данните, член кооператора е длъжен да уведоми кооперацията в 7 дневен срок от възникване на промяната, с уведомление отправено до управителния съвет. При липса на уведомление за промяна, за актуални се считат данните, с които кооперацията разполага. Поканите за участие в общото събрание на кооперацията се считат редовно връчени, когато са подадени на последния подаден от член-кооператора адрес за кореспонденция, в това число и електронен такъв.
Чл. 9. Членът на кооперацията има право:
1. да участва и да се ползва от нейната дейност;
2. да участва и гласува в общото събрание на кооперацията лично или чрез упълномощено от него лице;
3. да бъде избиран в нейните органи и в органите на кооперативните съюзи;
4. да иска информация от нейните органи за изпълнението на приети решения и да иска сведения по въпроси, които засягат интересите му, както и интересите на кооперацията;
5. да иска отменяне на незаконните, противоуставните и неправилните решения и действия на нейните органи;
6. да получава дивиденти;
7. да получи дяловата си вноска при прекратяване на членството по реда на чл. 14;
8. на социално и здравно осигуряване съгласно отделен закон;
9. на достъп за справки до книгата за регистрация на кооператорите.
Чл. 9A. Членът на кооперацията е длъжен:
1. да спазва устава и решенията на органите на кооперацията;
2. да прави вноските в касата на кооперацията или по банков път по сметки на кооперацията, които са предвидени в устава или за които има решение на общото събрание.
3. да пази имиджа и доброто име на кооперацията, както и търговската тайна във връзка с дейността й.
Чл. 10. (1) За неизпълнение на решенията на ръководните органи на кооперацията и на общото й събрание, на членовете се налагат следните наказания: "бележка", "предупреждение за изключване" и "изключване".
(2) Наказанията "бележка" и "предупреждение за изключване" се налагат от Управителния съвет на кооперацията в писмена форма, в електронен или хартиен вид, връчена по адреса за кореспонденция на съответния член, а наказанието "изключване" от Общото събрание на кооперацията.
Чл. 11. (1) Членът на кооперацията може да бъде изключен от Общото събрание, когато нарушава закона, устава или решенията на органите й.
(2) До свикване на общото събрание управителният съвет на кооперацията може да отстрани неин член при условия и по ред, определени в устава на кооперацията. Членът на кооперацията се поканва писмено да присъства при вземане на решенията.
(3) Общото събрание разглежда като първа точка от дневния ред решението на управителния съвет за изключване на член-кооператор. Предложеният за изключване може да даде писмени или устни обяснения пред общото събрание. Той не гласува при вземане на решението за неговото изключване.
Чл. 12. (1) Членството в кооперацията се прекратява при:
1. напускане на кооперацията;
2. изключване;
3. смърт.
(2) Членството се прекратява и при заличаване на кооперацията, освен в случаите на преустройство.
(3) Напускането на кооперацията се извършва с двумесечно писмено предизвестие отправено до управителния съвет не по-късно от тридесети октомври за текущата календарна година.
Чл. 13. (1) Бившите кооператори или наследниците им имат право на внесените дялови, допълнителни и целеви вноски, актуализирани по установения нормативен ред, на припадащия се дивидент, както и на заемите, предоставени на кооперацията, включително припадащите се лихви. Вноските, дивидентът, заемите и лихвите се изплащат на бившите кооператори или на наследниците им след приемане на годишния финансов отчет и ако са погасили всички свои задължения към кооперацията. В случай на непогасени задължения може да се извърши прихващане с вземанията им.
(2) Давностният срок за получаване на дяловата вноска е 5 години, а за получаване на дивидента - 3 години.

РАЗДЕЛ V


ОРГАНИ НА КООПЕРАЦИЯТА ОБЩО СЪБРАНИЕ. СЪСТАВ И ПРАВОМОЩИЯ


Чл. 14. (1) Общото събрание на кооперацията се състои от всички нейни членове. То може да се замества от събрание на пълномощници, избрани по норма на представителство, определена от управителния съвет, когато неговият състав е повече от 200 членове и в този случай броят на пълномощниците не може да бъде по-малък от 70.
(2) Събранието на пълномощниците има всички права на общото събрание.
(3) Пълномощниците по ал. 1 упражняват своя мандат до деня на избирането на пълномощници за следващото редовно събрание на кооперацията.
(4) Общото събрание:
1. приема, изменя и допълва устава;
2. определя броя на членовете на управителния и на контролния съвет и ги избира и освобождава с тайно гласуване;
3. избира и освобождава председателя на кооперацията;
4. избира пълномощници за общото събрание на кооперативния съюз, в който членува кооперацията;
5. определя регистриран одитор, когато годишният финансов отчет на кооперацията подлежи на независим финансов одит при условията на Закона за счетоводството.
6. дава съгласие за сключване на договор с прокуристи;
7. одобрява отчета на управителния съвет за годишната дейност, приема годишния финансов отчет на кооперацията и одиторския доклад и разпределението на печалбата след изслушване на заключението на контролния съвет;
8. одобрява отчета на контролния съвет;
9. взема решение за членуване и за прекратяване на членството в кооперативни съюзи и в търговски дружества;
10. одобрява основни насоки за развитие на дейностите на кооперацията;
11. определя средствата за дейността на контролния съвет на кооперацията;
12. опрощава парични задължения към кооперацията и отсрочва или разсрочва изпълнението им;
13. взема решения за придобиване и разпореждане с недвижими имоти и с вещни права върху тях;
14. утвърждава решението на управителния съвет за приемане на нови членове;
15. изключва членове;
16. взема решение за събиране на допълнителни и целеви парични вноски на членовете;
17. отменя решенията и действията на другите органи на кооперацията, които противоречат на закона или устава или са неправилни;
18. взема решение с тайно гласуване по резултатите от финансовите ревизии на кооперацията и търсене на отговорност от виновните лица;
19. взема решение за преустройство и прекратяване на кооперацията и за обявяването й в ликвидация;
20. освобождава от отговорност председателя на кооперацията и членовете на управителния и контролния съвет;
(5) По решение на общото събрание, по реда на ал. 4, т. 2, могат да се избират подгласници за попълване на състава на управителния и контролния съвет на кооперацията.
(6) Общото събрание обсъжда и взема решения по всички въпроси, свързани с кооперацията и нейната дейност, и когато законът или уставът не предвиждат изрично това.

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ


Чл. 15. (1) Общото събрание се свиква от управителния съвет с писмена покана, изпратена на актуалните адреси за кореспонденция (електронни или физически) на членовете, съответно на пълномощниците, посочени в молбите им за членство или уведомленията за промяна на данните, най-малко 14 дни преди деня на провеждането му. В поканата се вписват въпросите, които ще бъдат разглеждани, както и денят, часът и мястото, където ще се проведе събранието. То не може да взема решения по въпроси, невписани в поканата, освен за свикване на друго общо събрание. Управителният съвет осигурява достъп на всички членове на общото събрание до подлежащите на обсъждане материали.
(2) Общото събрание може да взема решения по въпроси, невписани в поканата, ако в него участват всички членове (пълномощници) и те са съгласни с това. Такива въпроси се включват в дневния ред в началото на заседанието.
(3) Общото събрание се свиква:
1. редовно - веднъж в годината, до края на месец април, на което се отчита дейността на кооперацията за предходната година;
2. извънредно - по решение на управителния съвет, както и по искане на контролния съвет, на една трета от членовете на кооперацията или пълномощниците, на председателя на кооперацията или на управителния съвет на териториалния или националния кооперативен съюз, в който членува кооперацията, отправено до управителния съвет в 14-дневен срок от постъпване на искането.
(4) Ако управителният съвет не свика общото събрание до един месец от постъпване на искането по ал. 3, т. 2, то се свиква от контролния съвет, от една трета от членовете на кооперацията, от председателя на кооперацията или от управителния съвет на териториалния или националния кооперативен съюз, в който членува кооперацията.
(5) В общото събрание може да участват представители на кооперативните съюзи с право на съвещателен глас.

КВОРУМ


Чл. 16. (1) Общото събрание е законно и може да взема решения, ако присъстват повече от половината членове (пълномощници), а за изменение или допълнение на устава, за преустройство и за ликвидация на кооперацията, за избор на председател и на членове на управителния и на контролния съвет и за придобиване и разпореждане с недвижими имоти и с вещни права върху тях - ако присъстват повече от две трети от членовете (пълномощниците).
(2) Ако не се явят необходимият брой членове, събранието се провежда един час по-късно, независимо от броя на присъстващите.

ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ


Чл. 17. (1) Решенията на общото събрание се вземат с мнозинство от повече от половината присъстващи членове или пълномощници по чл. 16, когато не е предвидено по-голямо мнозинство.
(2) Решенията по чл. 14, ал. 4, т. 1, 12, 13, 16 и 19 се вземат с мнозинство две трети от присъстващите по чл. 16.
(3) Когато при приемане на решение по чл. 15, ал. 4, т. 3 никой от кандидатите не е получил необходимото мнозинство, се провежда нов избор между двамата кандидати, получили най-много гласове. При новия избор кандидатът, получил по-голям брой гласове, се смята за председател.
(4) Гласуването в общото събрание е явно. Общото събрание може да реши по даден въпрос да се гласува тайно.
(5) За всяко заседание на общото събрание се води протокол, който се подписва от председателя на събранието и протоколчика. Председателят на кооперацията отговаря за редовното водене на протоколна книга за заседанията на общото събрание. Взетите решения задължително се вписват в протокола и се прочитат в края на заседанието.

ПРАВО НА ГЛАС


Чл. 18. Независимо от размера на дяловите вноски всеки член има право на един глас. В устава на кооперацията може да се предвиди един член на кооперацията да представлява до трима членове на кооперацията в общото събрание въз основа на писмено пълномощно.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ. СЪСТАВ


Чл. 19. (1) Членовете на управителния съвет се избират измежду членовете на кооперацията със срок от 4 години. Няма ограничение в броя на мандатите, които един член на кооперацията може да упражнява като член на управителния съвет.
Чл. 20. (1) За председател и членове на управителния съвет не могат да бъдат избирани лица, които:
1. са под 18 години и поставените под запрещение;
2. са лишени от правото да заемат ръководна, отчетническа или материалноотговорна длъжност;
3. се намират с член на управителния или на контролния съвет в брак, в родство по права линия или са братя или сестри;
4. са били освободени от състава на управителния съвет поради системно неизпълнение на функциите си;
5. са в производство за обявяване в несъстоятелност или са невъзстановени в правата си обявени в несъстоятелност длъжници еднолични търговци или съдружници в събирателни дружества;
6. са осъждани за умишлени престъпления от общ характер и не са реабилитирани.
(2) При напускане или смърт на членове на управителния съвет съставът на съвета се попълва с избраните подгласници при спазване на изискванията на ал. 1. Новите членове упражняват остатъка от мандата на управителния съвет.

ПРАВОМОЩИЯ


Чл. 21. (1) Управителният съвет изпълнява решенията на общото събрание и направлява дейността на кооперацията. Той осъществява и други функции по решение на общото събрание или извън изричните компетенции на общото събрание. За своята дейност управителният съвет се отчита пред общото събрание.
(2) Предварително решение на управителния съвет се изисква за:
1. договор за заем с трети лица и даване на обезпечения в полза на трети лица;
2. съдебна или извънсъдебна спогодба, с която се признават задължения или се опрощава дълг;
3. разпоредителни сделки с дълготрайни активи, с изключение на тези по чл. 15, ал. 4, т. 13;
4. договор за наем на недвижими имоти с балансова стойност, която надхвърля 5 на сто от общата балансова стойност на дълготрайните активи към 31 декември на предходната година;
5. договори за кредит, за съвместна дейност, за поемане на менителни задължения;
6. учредяване на залог на дълготрайни активи на кооперацията;
7. инвестиране в ценни книжа, финансови инструменти, стоки и услуги, както и други сделки на разпореждане с имуществото на кооперацията, които не са от изрична компетентност на общото събрание.
(3) Управителният съвет може да образува свои органи - комисии, съвети и други, които да подпомагат неговата дейност.
(4) Управителният съвет може да спира изпълнението на решения или действия на председателя на кооперацията. В този случай управителният съвет в срок до един месец свиква общото събрание.

СВИКВАНЕ


Чл. 22. (1) Управителният съвет се свиква на заседание от неговия председател най-малко веднъж в месеца. Председателят е длъжен да го свика по искане на една трета от членовете му или на контролния съвет в 7-дневен срок. Ако той не стори това, управителният съвет се свиква от контролния съвет.
(2) Заседанията на управителния съвет са редовни, ако присъстват най-малко две трети от членовете му.

ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ


Чл. 23. Решенията на управителния съвет се вземат с явно гласуване и с обикновено мнозинство от членовете му, освен ако с устава се предвижда друго. За заседанията на управителния съвет се води протокол, който се подписва от присъстващите на заседанието членове на управителния съвет. Членът на управителния съвет, който не е съгласен с решенията, вписва особеното си мнение в протокола.

ОТГОВОРНОСТ


Чл. 24. (1) Членовете на управителния съвет отговарят солидарно, ако виновно са причинили вреди на кооперацията.
(2) Членове на управителния съвет, които не изпълняват задълженията си, могат предсрочно да бъдат освободени от общото събрание по предложение на председателя, на управителния или на контролния съвет или на една десета от кооператорите.
Чл. 25. По съдебни спорове между кооперацията и член на управителния съвет кооперацията се представлява от председателя, а когато спорът е между кооперацията и нейния председател от избрани от общото й събрание едно или няколко лица.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КООПЕРАЦИЯТА


Чл. 26. (1) Председателят на кооперацията се избира измежду членовете на кооперацията за срок четири години. Той е председател и на управителния съвет и участва в неговата работа с равен глас.
(2) Председателят на кооперацията:
1. представлява кооперацията;
2. организира изпълнението на решенията на общото събрание, на управителния съвет и на органите на кооперативния съюз, в който членува;
3. ръководи текущата дейност на кооперацията;
4. сключва и прекратява трудовите договори, наказва и награждава работници и служители на кооперацията и определя трудовите им възнаграждения;
5. изпълнява и други функции, съобразно закона и решенията на общото събрание и управителния съвет.
(3) Председателят на кооперацията сключва сделки по чл. 21, ал. 2 въз основа на предварително решение на управителния съвет, а в случаите по чл. 14, ал. 4, т. 13 - въз основа на предварително решение на общото събрание.
(4) При напускане по негово желание председателят на кооперацията е длъжен да отправи предизвестие до управителния съвет в срок най-малко три месеца. В срока на предизвестието управителният съвет свиква общото събрание за избор на нов председател на кооперацията.
(5) Пълномощията на председателя на кооперацията се прекратяват предсрочно:
1. при подаване на оставка;
2. при трайна обективна невъзможност да изпълнява задълженията си;
3. когато системно не изпълнява или нарушава изискванията на закона и устава;
4. когато злоупотребява с доверието и уронва доброто име на кооперацията;
5. при причинени вреди от неговите действия.

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ. СЪСТАВ


Чл. 27. (1) Членовете на контролния съвет се избират за срок от 4 години измежду членовете на кооперацията. Контролният съвет избира от състава си свой председател.
(2) Не могат да бъдат членове на контролния съвет лица, посочени в чл. 20, ал. 1, както и кооператори, които заемат или са заемали през предходната година материалноотговорна или отчетническа длъжност в кооперацията или са били членове на управителния съвет.
(3) За членовете на контролния съвет се прилага чл. 20.

ПРАВОМОЩИЯ


Чл. 28. (1) Контролният съвет проверява дейността на кооперацията и отчита своята работа пред общото събрание.
(2) Членовете на контролния съвет могат да участват в заседанията на управителния съвет със съвещателен глас.
(3) Когато установи съществени нарушения на закона или устава, допуснати от управителния съвет, и в случаите по чл. 15, ал. 4 контролният съвет свиква общото събрание.
(4) Членовете на контролния съвет отговарят солидарно за виновно причинените от тях вреди на кооперацията.
(5) Членове на контролния съвет, които не изпълняват задълженията си, могат предсрочно да бъдат освободени от общото събрание по предложение на контролния съвет на кооперацията или на управителния съвет на териториалния или на националния кооперативен съюз, в който членува кооперацията.

РАЗДЕЛ VI


ИМУЩЕСТВО, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДОХОДИТЕ


Чл. 29. (1) Имуществото на кооперацията се състои от право на собственост и от други вещни права, вземания, права върху обектите на интелектуална собственост, ценни книги, дялови участия в дружества и от други права и задължения.
(2) Имуществото на кооперацията се управлява само от кооператорите чрез нейните органи.
(3) Средствата, получени от продажбата на недвижими имоти и дълготрайни материални активи на кооперацията, могат да се използват за други цели само след погасяване на задълженията към държавата и изплащане на дяловите вноски на бивши член-кооператори.

ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА


Чл. 30. Източници на средства на кооперацията са:
1. встъпителни вноски на членовете;
2. дялови вноски на членовете;
3. допълнителни и целеви вноски на членовете;
4. членски вноски на членовете;
5. доходи от дейността;
6. заеми;
7. други постъпления.

ВНОСКИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ


Чл. 31. (1) Всеки член на кооперацията прави задължително встъпителна, дялова и членска вноска.
(2) Встъпителната вноска е задължителна, еднаква за всеки член-кооператор, равна е на сумата от 500 (петстотин) лева се внася на каса в офисите на кооперацията или по банков път по сметки на кооперацията при подаване на молбата за членство. Внесената встъпителна вноска е елемент от фактическия състав на производството по приемането на нов член от Управителния съвет на кооперацията. В случай на отказ да бъде приет новия член, преведената встъпителна вноска се връща на кандидата за член-кооператор след изтичане на срока по чл. 8, ал. 3 от Устава. В случай на изключване на член-кооператор, встъпителната вноска не се връща.
(3) Дяловата вноска е задължителна, с променлив размер, тя определя дяловото участие на член кооператора в капитала на кооперацията, съответно участието му в разпределението на капитала, дивидента, увеличението на дяловата му вноска по решение на общото събрание, правото му на ликвидационен дял и др. Минималният размер на дяловата вноска е 1000 (хиляда) лева. Размерът на дяловата вноска следва да е винаги кратен на 100 (сто) лв. Няма ограничение за максималния размер на дяловата вноска.
(3а) Първоначално внасяне или увеличение на дяловата вноска може да се прави от член-кооператора по всяко време, по реда на чл. 8, с молба за членство, съответно молба за увеличение на дяловата вноска, с приложен към нея платежен документ (приходен касов ордер или документ за банков превод). Когато дяловата вноска е непарична, тя се оценява от три вещи лица, определени от управителния съвет на кооперацията. Молбата се разглежда по реда и в сроковете на чл. 8 от управителния съвет на кооперацията. В случай на отказ да бъде приет новия член, или отказ да бъде увеличена дяловата вноска на член, преведената дяловата вноска се връща на кандидата за член-кооператор след изтичане на срока по чл. 8, ал. 3 от Устава при отказ да бъде приет новия член, или в четиринадесет дневен срок от отказа на управителния съвет да бъде увеличена дяловата вноска на настоящ член. Сумата от дяловите вноски образува дяловия капитал на кооперацията.
(3б) Намаляването на дяловите вноски може да се извършва по всяко време, с писмена молба от член-кооператора до управителния съвет със срок за предизвестие, както следва:
1. при молба за намаляване на дяловата вноска с до 10 (десет) % включително, общо за една финансова година, намаляването се извършва с решение на управителния съвет, след изтичане на 14 (четиринадесет) дни от подаването на молбата;
2. при молба за намаляване на дяловата вноска с до 20 (двадесет) % включително, общо за една финансова година, намаляването се извършва с решение на управителния съвет, след изтичане на 30 (тридесет) дни от подаването на молбата;
3. при молба за намаляване на дяловата вноска с до 30 (тридесет) % включително, общо за една финансова година, намаляването се извършва с решение на управителния съвет, след изтичане на 90 (деветдесет) дни от подаването на молбата;
4. при молба за намаляване на дяловата вноска с до 50 (петдесет) % включително, общо за една финансова година, намаляването се извършва с решение на управителния съвет, след изтичане на 180 (сто и осемдесет) дни от подаването на молбата;
(3в)Намаляване на дяловата вноска с повече от 50 (петдесет) %, общо за една финансова година не се допуска. Молба с подобно съдържание, отправена до управителния съвет е основание за отказ на искането за намаляване на дяловата вноска.
Сумата от намаляването на дяловите вноски се изплаща на член кооператора на каса или по посочена от него банкова сметка.
(4) По решение на общото събрание членовете на кооперацията могат да правят допълнителни и целеви вноски, които не се отразяват на дяловите им вноски. В решението се определят целта и редът за внасяне, както и срокът за връщането им.
(5) Членските вноски на членовете на кооперацията са задължителни, ежегодни и се определят като процент от дяловата вноска на член-кооператора за времето на неговото членство. Размера на членската вноска е 2 (два) процента от размера на дяловата вноска за съответната финансова година.
(5а) Членската вноска се внася от кандидатите за членство в кооперацията, съответно от желаещите да увеличат дяловата си вноска членове, на каса в офисите на кооперацията или по банков път по сметки на кооперацията при подаване на молбата за членство, съответно молбата за увеличение на дяловата вноска. Внесената членска вноска е елемент от фактическия състав на производството по приемането на нов член, съответно по увеличаването на дяловата вноска, от Управителния съвет на кооперацията.
(5б) В случай на отказ да бъде приет новия член, или отказ да бъде увеличена дяловата вноска на член, преведената членска вноска или надвнесената част на членска вноска се връща на кандидата за член-кооператор след изтичане на срока по чл. 8, ал. 3 от Устава при отказ да бъде приет новия член или в четиринадесет дневен срок от отказа на управителния съвет да бъде увеличена дяловата вноска на настоящ член.
(5в) В случай на изключване на член-кооператор, членските вноски не се връщат.
(5г) Членовете на кооперацията внасят ежегодно членските си вноски за следващата финансова година до 30 декември на текущата година. Не внасянето на членската вноска в срок е основание за изключване на член кооператор по решение на общото събрание. Членската вноска може да бъде прихваната от печалбата, а при липса на такава, от дяловата вноска на съответния член-кооператор.
(6) Членът на кооперацията избира начина на ползване на своите земи, като ги:
1. отдава под аренда или под наем на кооперацията или на други физически или юридически лица;
2. обработва самостоятелно и ползва производствени услуги от кооперацията или други сдружения и физически лица;
3. предоставя за съвместно обработване на кооперацията с писмен договор, който не подлежи на нотариална заверка и вписване.
(7) Дяловата вноска на кооператора не подлежи на запор и принудително изпълнение за негови задължения.
(8) Членовете на кооперацията могат да й предоставят средства под формата на заеми, които не се отразяват на дяловите им вноски.
(9) Размерът на лихвите по заемите по ал. 6 се определя от общото събрание на кооперацията.
(10) Кооперацията може да предоставя средства на членовете й под формата на заеми. Размерът на лихвите по заемите по настоящата алинея се определя от общото събрание на кооперацията.

ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ НА КООПЕРАЦИЯТА


Чл. 32. (1) Кооперацията отговаря за задълженията си със своето имущество.
(2) Членовете на кооперацията отговарят за задълженията й до размера на дяловите си вноски.
Разпределяне на печалбата и загубите
Чл. 33. (1) Счетоводната дейност на кооперацията се осъществява съобразно Закона за счетоводството.
(2) Общото събрание на кооперацията, по предложение на управителния съвет, разпределя печалбата и загубите и определя вида на паричните фондове и размера на отчисленията за тях, реда и начина за набирането и разходването им.
(3) Размерът на печалбата се намалява с размера на отчисленията за фондовете на кооперацията. Остатъкът от печалбата се разпределя по решение на общото събрание, по предложение на управителния съвет, за дивиденти на членовете и за други цели, свързани с дейността на кооперацията.

ФОНДОВЕ НА КООПЕРАЦИЯТА


Чл. 34. (1) Кооперацията образува задължително фонд "Резервен" и фонд "Инвестиции". Тя може да образува и други фондове по решение на общото събрание.
(2) Размерът на фонд "Резервен" не може да бъде по-малък от 20 на сто от размера на дяловия капитал. Конкретният размер, начина на формирането му и размера на ежегодните отчисления в него се определят от общото събрание.
(3) Когато кооперацията приключи календарната година със загуба, тя се покрива по решение на общото събрание на кооперацията със средства от фонд "Резервен" или остава за погасяване през следващите години.
Чл. 35. Размерът на фонд "Инвестиции" не може да бъде по-малък от 10 на сто от размера на дяловия капитал. Конкретният размер, начина на формирането му и размера на ежегодните отчисления в него се определят от общото събрание.

ВЗАИМОСПОМАГАТЕЛНА КАСА


Чл. 36. (1) По решение на общото събрание може да се образува взаимоспомагателна каса за членовете на кооперацията.
(2) Устройството и дейността на взаимоспомагателната каса се уреждат с правилник, приет от общото събрание.
(3) Кооперацията по решение на общото събрание и с решение на Българската народна банка при условия и по ред, уредени в специален закон, може да извършва влогово-кредитна дейност.

РАЗДЕЛ VII


ПРЕУСТРОЙСТВО, ПРЕКРАТЯВАНЕ, ЛИКВИДАЦИЯ

ПРЕУСТРОЙСТВО


Чл. 37. (1) Условията за сливане или вливане на кооперации се уговарят от управителните им съвети и се одобряват от общите им събрания.
(2) Разделянето на кооперацията, както и отделянето от нея се решава от общото събрание.
ЧЛЕНСТВО ПО ПРАВО
Чл. 38. Членовете на кооперациите, които са се слели или влели, стават членове на новата кооперация, а членовете на кооперацията, която се е разделила или отделила - членове на една от новообразуваните кооперации.

ОТГОВОРНОСТ ПРИ ПРЕУСТРОЙСТВО И ОБЕЗПЕЧЕНИЕ НА КРЕДИТОРИТЕ


Чл. 39. (1) При разделяне новообразуваните кооперации отговарят солидарно за задълженията на прекратената кооперация.
(2) При отделяне новообразуваната кооперация отговаря солидарно за задълженията на кооперацията, от която се е отделила, възникнали до момента на отделянето.
(3) Решението за сливане и вливане в месечен срок от вземането му се съобщава писмено от управителния съвет на новообразуваната кооперация на кредиторите на сливащите се или вливащите се кооперации. В 6-месечен срок от получаване на съобщението кредиторите на кооперацията могат да искат изпълнение или обезпечение съобразно правата си. Имуществото на прекратените кооперации се управлява отделно до изтичане на 9-месечния срок от вземане на решението за вливане или сливане.
(4) Управителният съвет на кооперацията правоприемник носи пълна имуществена отговорност пред кредиторите по ал. 3, когато те не са уведомени или имуществото на прекратената кооперация не се управлява отделно.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КООПЕРАЦИЯТА


Чл. 40. (1) Кооперацията се прекратява:
1. по решение на общото събрание;
2. с решение на окръжния съд по искане на прокурора или по искане на кооперативния съюз, в който членува кооперацията, когато:
а) преследва забранени със закон цели или извършва забранена със закон дейност;
б) е останала с членове, чийто брой е под установения минимум, и в 6-месечен срок съставът й не бъде попълнен;
3. при изтичане на срока, за който е образувана;
4. при сливане или вливане в друга кооперация;
5. когато бъде обявена в несъстоятелност;
6. при разделяне.
(2) Прекратената кооперация по ал. 1, т. 1, 2 и 3 се обявява в ликвидация.

ЛИКВИДАТОРИ


Чл. 41. (1) При прекратяване дейността на кооперацията общото събрание назначава един ликвидатор или ликвидационна комисия от трима души и определя срок на ликвидация. За ликвидатори могат да бъдат назначени и лица, които не са членове на кооперацията.
(2) В случаите на чл. 40, ал. 1, т. 2 Агенцията по вписванията назначава ликвидатор, определя срока на ликвидацията и възнаграждението на ликвидатора.
(3) Не могат да бъдат ликвидатори лицата по чл. 20, ал. 1.
(4) Органът, назначил ликвидаторите, може да ги смени.

ДЕЙСТВИЕ НА ПРЕКРАТЯВАНЕТО И ЛИКВИДАЦИЯТА


Чл. 42. (1) Решението за прекратяване на кооперацията и за обявяването й в ликвидация се вписва в търговския регистър.
(2) Прекратяването и обявяването в ликвидация на кооперацията имат действие от момента на вписване на решението.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЛИКВИДАТОРИТЕ


Чл. 43. (1) Ликвидаторите имат правата и задълженията на управителен съвет. Кооперацията се представлява от ликвидатора, а когато е назначена ликвидационна комисия - от определен от общото събрание или съда неин член.
(2) Ликвидаторите довършват текущата дейност на кооперацията, превръщат имуществото й в пари, събират вземанията и изпълняват задълженията й.
(3) Ликвидаторите могат да прекратят сключените от кооперацията договори до момента на обявяването й в ликвидация, като заплатят обезщетения за вредите. Обезщетението се изплаща заедно с удовлетворяването на останалите кредитори.
(4) Ликвидаторите са длъжни да уведомят съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за започналата ликвидация в 7-дневен срок от датата на прекратяването на кооперацията.

ПРЕДЯВЯВАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ


Чл. 44. (1) Кредиторите на обявена в ликвидация кооперация предявяват вземанията си независимо от техния произход, обезпечение и изискуемост пред ликвидаторите в двумесечен срок от деня на вписването в търговския регистър на решението по чл. 42, ал. 1.
(2) Ликвидаторите са длъжни да поканят кредиторите с известен адрес с писмо с обратна разписка да предявят вземанията си.
(3) За оспорените вземания ликвидаторите уведомяват кредиторите по реда на ал. 2. Ако те предявят иск в едномесечен срок от получаване на поканата, ликвидаторите записват вземанията в ликвидационния баланс като спорни.

ВРЪЩАНЕ НА ВНОСКИТЕ


Чл. 45. (1) Вземанията на член-кооператорите, които произтичат от направените вноски по чл. 31, ал. 4 и 8, конкурират помежду си с вземанията на третите лица и се изплащат съразмерно.
(2) Имуществото, което остава след удовлетворяване на кредиторите, се разпределя между кооператорите.

РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА АКТИВА


Чл. 46. При прекратяване на кооперацията чрез ликвидация остатъкът от актива й се разпределя между членовете на кооперацията пропорционално на дяловите им вноски, освен ако в устава е предвидено друго.

За неуредените с настоящият устав въпроси се прилага Закона за кооперациите и другите български нормативни актове.

Настоящият устав е приет на учредителното общо събрание на Кооперация "Ю Си", проведено в гр. София, на 13 март 2012 г.