В период на все още силно осезаема икономическа криза сме поставили пред себе си две основни цели:

 

ДОХОДНОСТ И СИГУРНОСТ


Доходност, защото знаем, че общите ни усилия се увенчават с общи успехи и сигурност, защото подкрепата на останалите кооператори и взаимната помощ е принцип на демократичното ни управление.
Сигурност, защото Кооперацията осигурява законова защита на инвестирания капитал - дяловата вноска от финансов или материален характер.
 

Предимства на кооперацията Ю Си:

Законова гаранция на инвестицията:

всяко вложение в кооперацията е гарантирано от закона;

Данъчни облекчения:

Данъкът дивидент е в размер на 5%;

Несеквестируемост:

Финансови средства или материално имущество не подлежи на секвестиране ако е част от кооперацията. При напускане на кооперацията от страна на кооператора, имуществото се връща на 100% плюс всички дивиденти, които е образувало;

Равно право на глас:

Всеки кооператор има равно право на глас, което не е пропорционално на дяловото му участие. В компаниите, гласът е тежест, пропорционална на дяловото участие;

Демократичност:

Мнозинството решава какви действия да предприеме кооперацията;
 

Прозрачност:

Всяко действие, сделка, активност и прочее на кооперацията е достъпно за всеки кооператор;
 

Инкорпориране:

Една кооперация може да извършва дейност в различни сфери и услуги;

Пропорционална доходност:

Доходността е поравно разделена за всички кооператори, в зависимост от размера на тяхната инвестиция;

А също така и:

1. Неограничен растеж на кооперацията
2. Неограниченост на размера на дяловите вноски
3. Лесна процедура за членство
4. Възможност по всяко време да се увеличава или намалява размера на дяловата вноска
5. Подпомагане и насърчаване от държавата
 

Философия на Ю Си:

Социална отговорност:


Кооперацията не би могла да осигурява сигурност, ако не е и социално отговорна - вътрешни принципи на солидарност и подкрепа не биха могли да съществуват, ако няма проекция в по-широкия обществен живот.
Една от краткосрочните цели е създаването на фонда за подпомагане на хора в неравностойно положение.

Иновативност:

Доходността на кооперацията е свързана и с постоянното търсене на нови начини тя да се усъвършенства в откриването на иновативни решения без еквивалент на пазара.